Siste nytt . . .

Hjelle er ein av dei eldste gardane i Førde, og ein kan spore drift og busetnad fleire tusen år tilbake i tid. Noko bl.a. dei 2 gravene fra Folkevandringstida (400-570 e.kr.) er eit døme på.


Førhistorisk gardstun på Hjelle er enda ikkje blitt lokalisert, men i forbindelse med kraftutbygginga, blei det i 2017 lokalisert varmegroper på flata vest om tunet.


Området mellom fylkesvegen og rørtraseen er ansett som sansynlig plass for tidligare gardstun.


Det er arkeologisk anerkjent at tunet på ein gard har blitt flytta innenfor gardseininga over dei fleire tusen åra garden har vært i drift, men her er også dokumentasjon fra fylket som viser at ein og samme stad har blitt nytta som gardstun over meir enn 2000 år.


Dei første dokumenta om gardane på Hjelle er datert heilt tilbake til 1328,der ein i Bjørgvin Kalveskin får opplyst at presten i Førde eigde partar i garden.


Hjelle er eit gamalt navn, og første spor av gardsnavnet finner ein fra 1328 og navnet Hialla, seinare skrivemåtar har vore Hielle (1563), Jedlenn (1567), Jelde på 1600 tallet og Hjelle etter matrikkelen i 1886.


Garden har no vore i familens eige sidan 1919, noke som er blandt det lengsteigande i historia.

Målet er at du her skal finne historia om Hjelle.

01.01.2023

Høge besøkstall på Hjellesida i 2022....

Hjellesida satte i 2022 ny rekord i antall besøkande, med i underkant av 26.000 treff.

9. november hadde størst besøk med 245 besøkende i løp av døgnet.

Foruten Norge er USA og Russland (!) dei landa som har flest treff på Hjellesida.


Dette er hyggelig, og viser at Hjellesida på www.hjelle24.no er av interesse.

Du finner også Facbooksiden vår her, slik at du alltid har dei siste innleggene på Hjellsida.

  


Renoverer Hovedhuset

Hovedhuset på Hjelle er under renovering. Huset som blei bygga i 1929, og renovert i 1985, får no på nytt ei totalrenovering.

Her blir begge etasjane bygd om og renovert til neste generasjon på Hjelle, som flyttar inn i 2024.


Huset som er eit tømmer hus, vil framstå utvendig som tidligere, men få ein oppdatert standard innvendig tilpassa dagens behov og krav.

Vedlikehold på Hjellestøylen


Utskifting av en del kledning på Stølsselet var igjen nødvendig.

Tidligere har det vært utført vedlikehold/restaurering i 1942 - 1972 - 1994 og nå igjen i 2023. I tillegg blei ny fjøs oppført i 1994 og taket på selet skifta i 2012.


Denne gangen var dugnadsgjengen: Synnøve Vik, Arvid Åsen og Ove Aasen.

 

19.06.2023

Gamlehuset på Hjelle

Hjellesida har vært på besøk i gamle Sårheimshuset som stod på Hjelle fram til 1933. I dag står huset hos Jan Inge Vie, på Skogstad i Angedalen.


Andreas Sårheim Hjelle flytta i januar 1929 til Sandefjord. Ola Aasen har i brev til sin bror Olav kommentert at han den 29 januar 1929, hadde kjørt Andreas på Steinen, for at han skulle ta båten til Bergen.

Huset vart solgt for den nette sum av kr. 800,- og flytta til Skogstad i 1931.


Huset innehelt på hovedplan- gang/trappehus, kjøkken og stove. På loftet er det 2 soverom, samt full kjeller under huset. Huset er oppført i tømmer, og framstår sjølv idag som eit godt og solid hus.

Vinduet på kjøkkenet viser plassen der dei sat og såg utover det som den gang var hagen ned mot fylkesvegen på Hjelle. Dette er fortsatt hage, samt nedkjøring til tunet på Hjelle idag.

 

Filmsnutter fra Hjelle - finner du no her.

26.03.2023

Gamle Ryggjabrua

Fra Fylkesarkivet har vi funne bilde av gamle Ryggjabrua.

Her var det solide bru-kar på begge sider og ikkje minst midt i elva.


Noken som kan tidfeste bildet, så send melding her 

26.03.2022

Kart bekrefter husa på Hjelle i 1920....

Hjellesida har fått tilgang på dokumentasjon som bekrefter husplasseringa på Hjelle for 100 år siden.


Den gang stod våningshuset(bolighuset) som tilhørte garden øst for løa.

Saarheim som hadde kårrettar på garden, budde i eit nytt hus nord om veien, omtrent der nedkjøringa til tunet er idag.


Det er spesielt at det eldste huset, Stabburet ikkje er avmerka på kartet, men det kan komme av at dette huset ikkje har innlagt strømm, og at det var Førde Elekrisitetsverk som lagde kartet.

  

Kulturminner.

Gravrøysa er nok plassert slik for at ho skulle sjåast  på lang avstand i landskapet.

Den framtredande plasseringa har og ei sterk symbolsk meining, og dokumenterer drift på Hjelle alt på 400 talet.

 

Lokaliseringa tyder på at Hjelle hadde ein maktposisjon på denne tida, då den låg lagleg til for kontroll av ferdsla gjennom Angedalen.

 

Dette skriv Førde Historielag i si Historieskrift  for Førde 2010


Les meir her 

Kan spore slekta tilbake på Hjelle i over 400 år

Oppdatering av slektshistoria viser fleire greiner tilbake til Hjelle, og heilt til år 1590.


Den går fra 2 søstre som blei født på Hjelle i 1608 og ca.1615, hhv. Helga og Pernille Hjelle. Herfra kan en følge dei 2 greinene i ca 350 år, til dei igjen møtes gjennom Odd og Olivie Aasen. 

Her finner du kanskje ditt navn og veien bakover i tid...


Les meir her